§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz Administratorem Systemu Rejestracji Internetowej i stroną sprawującą nadzór nad jego sprawnym funkcjonowaniem jest EMC Instytut Medyczny S.A. ul. Pilczycka 144-148; 54-144 Wrocław NIP: 894-28-14-132; REGON: 933040945, KRS: 0000222636 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS.
 2. Celem wdrożenia Systemu rejestracji internetowej jest umożliwienie Pacjentom dostępu do dokonania rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne świadczone przez placówki z Grupy EMC.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady umożliwiające dokonanie rezerwacji na planowe konsultacje specjalistyczne we wszystkich placówkach grupy EMC, a także na odwołanie umówionej wcześniej wizyty poprzez System Rejestracji Internetowej.
 4. Korzystanie z systemu Rejestracji możliwe jest dopiero po zarejestrowaniu się do Systemu Rejestracji Internetowej, jako Użytkownik oraz po akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.emc-sa.pl, a na żądanie Użytkownika udostępniany jest również w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.
 6. Zawiadomienia o każdorazowej zmianie treści Regulaminu będą udostępniane użytkownikom na stronie internetowej www.emc-sa.pl oraz wysłane na wskazany przez Użytkownika adres email. Zawiadomienie przesłane będzie na adres przypisany do konta Użytkownika.

§ 2
"Słowniczek"

Niżej wymienionym określeniom należy przypisać następujące znaczenie:

 1. Administrator Portalu – EMC Instytut Medyczny S.A. ul. Pilczycka 144-148; 54-144 Wrocław NIP: 894-28-14-132; REGON: 933040945, KRS: 0000222636 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział
 2. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną zapewniająca dostęp do Konta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługa jest świadczona za pośrednictwem Portalu wyłącznie w celu umożliwienia Pacjentom dokonania rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne.
 3. Portal/Serwis – Strona WWW prezentująca informacje o firmie oraz jej usługach oraz umożliwiająca dostęp Użytkownikowi do jego Danych oraz skorzystanie z rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne w podmiotach należących do Grupy EMC.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna (pacjent), która korzysta z Usługi poprzez Portal w celu rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne
 5. Konto - wydzielona przestrzeń Portalu www.emc-sa.pl identyfikowana unikalną Nazwą Użytkownika i zabezpieczona Hasłem Użytkownika, na której Użytkownik Konta zapisuje Dane.
 6. Subkonto - wydzielona przestrzeń Portalu www.emc-sa.pl znajdująca się w bezpośrednim związku z kontem Użytkownika, utworzona przez Użytkownika dla niepełnoletnich członków rodziny oraz osób trzecich.
 7. Baza Kont – zbiór danych osobowych Użytkowników Konta emc-sa.pl, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Administratora Portalu, jako administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. 2002.101.926 z późn. zm.) w celu świadczenia Usługi za pośrednictwem Portalu.
 8. Nazwa użytkownika (login) - ciąg znaków tworzący adres poczty elektronicznej zabezpieczający dostęp do Konta na Portalu
 9. Hasło użytkownika – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta
 10. Pacjent – osoba fizyczna, która zamierza zarejestrować się na wybrane usługi medyczne za pośrednictwem Portalu i która z chwilą założenia Konta staje się Użytkownikiem Portalu

§ 3
Rejestracja na Portalu

 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest:
  • - zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,
  • - rejestracja Użytkownika
  • - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 2. Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.emc-sa.pl Zarejestrowanie się do Systemu Rejestracji Internetowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że:
  • - zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  • - wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadza do Usługi w sposób dobrowolny i świadomy,
  • - wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją usługi rejestracji internetowej przez podmioty należące do Grupy EMC
 4. Rezerwacja usług w Systemie Rejestracji Internetowej możliwa jest po uprzednim założeniu konta.
 5. Założenie konta polega na prawidłowym wypełnieniu formularza na stronie Systemu Rejestracji Internetowej.
 6. Dla jednego adresu e-mail można założyć jedno konto w Systemie Rejestracji Internetowej.
 7. Po założeniu konta użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail link do aktywacji konta, które należy aktywować w ciągu 30 minut od zakończenia rejestracji konta. W przypadku nie aktywowania konta w powyższym czasie konto zostaje usunięte.
 8. Logowanie do systemu rejestracji internetowej wymaga każdorazowo wprowadzenia loginu oraz hasła dostępu ustalonego przez Pacjenta.
 9. Loginem dla obywateli RP jest nr PESEL, natomiast dla obcokrajowców jest adres e-mail.
 10. Do korzystania z Systemu Rezerwacji Internetowej upoważnia hasło dostępu. Ustalenie hasła dostępu jest dokonywane przez Użytkownika podczas rejestracji nowego konta.
 11. Hasło dostępu powinno składać się, z co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej 1 wielkiej i 1 małej litery oraz 1 cyfry.
 12. Hasło dostępu znane jest wyłącznie użytkownikowi i EMC Instytut Medyczny SA nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła osobom trzecim.
 13. Zmiana hasła może nastąpić poprzez zalogowanie się do Systemu Rejestracji internetowej i skorzystanie z formularza zmiany hasła dostępnego w panelu pacjenta.
 14. W celu odzyskania zapomnianego hasła można skorzystać z opcji „ zapomniałeś hasła?” dostępnej pod formularzem do logowania do Systemu Rejestracji Internetowej. Nowe hasło jest przesyłane na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

§ 4
Zasady korzystania z Usługi

 1. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Zalecane jest używanie przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Microsoft Edge.
 2. Za pośrednictwem Systemu Rejestracji Internetowej pacjent ma możliwość umówić się na trzy wizyty. W momencie realizacji jednej z wizyt, limit zostaje odnowiony.
 3. Jeśli Pacjent nie skorzysta z trzech wizyt, a wcześniej ich nie odwoła za pośrednictwem Systemu Rejestracji Internetowej, telefonicznie lub e-mailowo na przynajmniej 5 godzin przed planowaną wizytą, system automatycznie zablokuje dostęp do rejestracji on-line.
 4. Odblokowanie konta będzie możliwe tylko i wyłącznie poprzez kontakt z infolinią nr Tel. (71) 71 17 411 lub osobiście w Recepcji placówki i będzie rozpatrywane indywidualnie przez Kierownika Recepcji lub Kierownika Call-Center.
 5. EMC IM zastrzega sobie prawo do udostępniania w systemie rejestracji on-line tylko wybranej części usług medycznych.
 6. System Rejestracji Internetowej udostępnia możliwość zarezerwowania wizyty w okresie maksymalnie na miesiąc następny od daty bieżącej. Rejestracja internetowa odbywa się w godzinach 24 godz. na dobę.
 7. Pacjent w trakcie dokonywania rezerwacji terminu zaznacza czy wyraża chęć otrzymania faktury VAT za usługę podając odpowiednie dane do jej wystawienia.
 8. Pacjent otrzymuje informację o potwierdzeniu dokonanej rezerwacji wizyty lub o jej anulowaniu w postaci wiadomości na podany adres e-mail. Administrator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie systemu poczty elektronicznej Użytkownika, którego skutkiem jest brak otrzymania potwierdzenia rezerwacji.
 9. Przed umówioną wizytą, Pacjent zgłasza się przynajmniej 10 minut przed czasem wizyty do recepcji z dokumentem tożsamości celem potwierdzenia danych i wizyty oraz opłaty za usługę.
 10. Każda osoba korzystająca z Systemu Rejestracji Internetowej ma prawo do utworzenia subkont do swojego konta. Subkonta mogą zostać stworzone dla dzieci niepełnoletnich bądź osób trzecich.

§ 5
Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik z poziomu swojego konta może zarządzać zgromadzonymi na nim danymi, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać dane.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usługi za pośrednictwem portalu wyłącznie w celu dokonania rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne.
 3. Użytkownik może wykorzystywać konto tylko do celów zgodnych z prawem.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Użytkowników lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich.

§ 6
Odpowiedzialność

 1. Administrator obsługuje Portal oraz świadczy usługę dostępu do konta z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Hasła Użytkownika, Loginu Użytkownika lub danych zamieszczonych na koncie osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.
 3. Administrator nie odpowiada za szkody i straty powstałe wskutek działania siły wyższej.
 4. Faktyczny termin realizacji wizyty umówionej za pośrednictwem Systemu Rejestracji Internetowej może nie pokrywać się z terminem wynikającym z rejestracji internetowej.
 5. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzane przy zakładaniu konta dane są fikcyjne, Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta.

§ 7
Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi rejestracji internetowej. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. W celu szybkiego rozpoznania reklamacji, powinna ona zawierać następujące informacje:
  • - dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, jako Użytkownika na Portalu,
  • - uwagi Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
  • - ewentualnie sugestie Użytkownika, co do sposobu usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Administrator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze świadczonymi usługami, Administrator zawiadomi o tym fakcie Użytkownika.

§ 8
Przechowywanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych składających się na zawartość Bazy Kont jest EMC Instytut Medyczny S.A. ul. Pilczycka 144-148; 54-144 Wrocław, który zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi rejestracji internetowej oraz udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującym prawem. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe w innym celu jedynie za zgodą Użytkownika.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych zapisanych w Bazie Kont.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych oraz prawidłowych danych kontaktowych.
 4. Dane osobowe zaznaczone w formularzu rejestracyjnym, jako obowiązkowe są niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług.

§ 9
Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik w każdej chwili uprawniony jest do rezygnacji z świadczenia usług rejestracji internetowej. W celu zamknięcia konta, Użytkownik przesyła z adresu e-mail podanego przy zakładaniu konta, na adres e-rejestracja@emc-sa.pl informację o chęci zamknięcia konta.
 2. Administratorowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, w razie następujących działań Użytkownika:
  • zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się na stronie,
  • wykorzystywania usług strony do celów niezgodnych z prawem

§ 10
Zmiany Regulaminu

 1. Zmiany Regulaminu są publikowane na Portalu, dodatkowo Użytkownik otrzymuje informację o zmianie Regulaminu – w tym planowanej dacie wprowadzenia zmian – w wiadomości wysłanej na adres e-mail Użytkownika.
 2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu może wypowiedzieć zawartą umowę (zrezygnować z świadczenia usług rejestracji internetowej) w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie Systemu Rejestracji Internetowej należy zgłaszać pod adresem e-mail e-rejestracja@emc-sa.pl.
 2. EMC Instytut Medyczny S.A. zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez klienta w sposób zgodny z obowiązującym prawem i  Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej www.emc-sa.pl

Wersja 1 Regulaminu obowiązująca na dzień 08.05.2014 roku

Poprzednie wersje regulaminów: